TH | EN
ประวัติองค์กร 
วิสัยทัศน์และภารกิจ 
โครงสร้างองค์กร 
คณะกรรมการ 
คณะผู้บริหาร 
คณะที่ปรึกษา 
แรงงานสัมพันธ์และกฎหมาย 
ฝึกอบรมและพัฒนา 
วิจัย 
ที่ปรึกษางานทรัพยากรมนุษย์ 
เอกสารวิชาการ 
เครือข่ายในประเทศ  
เครือข่ายต่างประเทศ  
สำหรับบุคคลทั่วไป 
 
 
 

ฝ่ายแรงงานสัมพันธ์และกฎหมาย

Industrial Relations & Legal Department

 

         เป็นหน่วยธุรกิจหนึ่งใน บริษัท ศูนย์กฎหมายธุรกิจอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดำเนินการให้บริการแก่บริษัทลูกค้าทั่วไปอย่างครบวงจร คณะทำงานประกอบไปด้วยทนายความ และที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ด้วยผลงานที่ผ่านมา เราได้รับความไว้วางใจทั้งบริษัทไทยและบริษัทข้ามชาติให้ดูแลงานด้านกฎหมายประจำองค์กร รวมทั้งดูแล ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่บริษัทต่างๆที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย


บริการของฝ่าย

ให้คำปรึกษากฎหมายแรงงาน

·             ให้คำปรึกษากฎหมายคุ้มครองแรงงานและแรงงานสัมพันธ์ เช่น การจ้าง เลื่อน ลด ปลด ย้าย ถอดถอน การลงโทษและการเลิกจ้างที่ถูกต้องและเป็นธรรม การปรับโครงสร้าง ลดขนาด การเปลี่ยนสภาพการจ้าง การเปลี่ยนตัวนายจ้าง การควบรวมกิจการ การย้ายสถานประกอบการ การปิดกิจการฯลฯ

·             ให้ความเห็นทางกฎหมายเพื่อประกอบการตัดสินใจเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ

·             ตรวจร่างสัญญา เช่น สัญญาจ้างแรงงาน  สัญญาจ้างเหมาแรงงาน สัญญาส่งพนักงานอบรมต่างประเทศ สัญญารับทุนศึกษาต่อ สัญญาค้ำประกันการทำงาน รวมถึงกฎระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน คู่มือพนักงาน ระเบียบ ประกาศต่างๆ ของบริษัท

·             รับตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน (Compliance Audit)

  

ให้คำปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์และการเจรจาต่อรอง

·             การพัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ์ในองค์การ ทั้งที่มีสหภาพแรงงานและไม่มีสหภาพฯ

·             รับปรึกษาในกรณีได้รับข้อเรียกร้องหรือกำลังจะรับข้อเรียกร้อง

·             การวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์ในการเจรจาต่อรอง

·             การเตรียมความพร้อมให้กับทีมเจรจา

·             การจัดทำแผนดำเนินธุรกิจต่อเนื่องกรณีที่มีการใช้มาตรการอุตสาหกรรม เช่น การนัดหยุดงาน ปิดงาน เป็นต้น

·             การบริหารจัดการกรณีมีข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทแรงงาน

·             การร่างและตรวจข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง

·             ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวด้านแรงงาน

 

ที่ปรึกษากฎหมาย

·             กฎหมายแพ่ง

·             กฎหมายอาญา

·             กฎหมายธุรกิจ

·             กฎหมายคุ้มครองแรงงานกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายประกันสังคม

 

ด้านคดีความ

·             รับว่าความทั่วราชอาณาจักรเช่น คดีแพ่ง คดีอาญา คดีแรงงานคดีภาษี คดีล้มละลายคดีทรัพย์สินทางปัญญาฯลฯ

·             ดำเนินการแทนบริษัทในฐานะผู้รับมอบอำนาจ เพื่อเป็นตัวแทนในการดำเนินกิจการต่างๆ ในทางกฎหมาย เช่น เป็นตัวแทนซื้อขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง อาคารชุด ห้องชุด เป็นผู้รับมอบเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงต่อพนักงานตรวจแรงงาน เจ้าหน้าที่ตำรวจ

 

ตรวจร่างและจัดทำเอกสารสัญญา

·             บริการตรวจร่างและจัดทำเอกสารสัญญาต่างๆ ในทางธุรกิจ เช่น สัญญาจ้างทำของ สัญญาโอนสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา สัญญาเช่า สัญญาเช่าซื้อ สัญญาซื้อขาย สัญญากู้ยืม สัญญารับเหมาก่อสร้าง เป็นต้น

·             บริการตรวจร่างและจัดทำเอกสารสัญญาในงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ เช่น ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน สัญญาจ้าง คู่มือพนักงานเป็นต้น โดยนักกฎหมายและนักแรงงานสัมพันธ์ที่มีประสบการณ์

 

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท/ขอใบอนุญาตจากหน่วยงานราชการ

·             บริการจดทะเบียนการค้า จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทจำกัด ทะเบียนพาณิชย์ แก้ไข เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือยกเลิกการจดทะเบียนต่างๆ

·             บริการจัดหาผู้ชำระบัญชี ให้บริการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแก้ไข เปลี่ยนแปลง ขอหมายเลขผู้เสียภาษี รวมถึงการแจ้งยกเลิก

·             บริการยื่นคำขอ-ต่อ-ยกเลิก วีซ่าในประเภทต่างๆ ใบอนุญาตทำงานของชาวต่างชาติ รวมถึงใบอนุญาตจัดตั้งโรงงาน และใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวหรืออื่นๆ

·             บริการตรวจสอบประวัติการศึกษา ประวัติอาชญากรและตรวจสอบเครดิตบูโรของบุคคลที่อยู่ในประเทศไทย

 

ติดตามทวงถาม เร่งรัดหนี้สินและประนอมหนี้

·             บริการติดตามทวงถามประนอมหนี้ของบริษัททุกประเภท


ลูกค้าที่ใช้บริการ

·      Emerson Electric (Thailand) Ltd.     

·      Futuris Automotive (Thailand) Co.,Ltd.

·      Cardinal Health 222 (Thailand) Ltd.

·      General Motor (Thailand) Ltd.

·      General Electric     

·      Johnson & Johnson (Thailand) Ltd.

·      Colgate-Palmolive (Thailand) Ltd.

·      Essilor Optical Laboratory (Thailand) Co.,Ltd.

·      Tetra Pak (Thailand) Ltd.

·      Caterpillar (Thailand) Ltd

·      Bata Industrials.

·      American Standard B & K (Thailand)     

·      Eyebiz Laboratory (Thailand) Co., Ltd.

·      Sanyo Universal Electric Public Co., Ltd.

·      Siam City Cement Public Co., Ltd.

·      Xaloy Asia (Thailand) Ltd.

·      K Line Logistics (Thailand) Ltd.

·      Ocean Glass Public Co., Ltd

·      Mars Petcare (Thailand) Co., Ltd.

·      Sharp Thai Co.,Ltd.

·      Mandom Corporation (Thailand) Ltd.

·      Adient & Summit Corporation Ltd.

·      Bridgestone Tire Manufacturing (Thailand) Co. Ltd. 

·      K Line Logistics (Thailand) Ltd.

·      Siam Chemical Industry Co., Ltd.

·      PolyOne Corporation

·      Suzuki Motor (Thailand) Co., Ltd.

·      Chassis Brakes International (Thailand) Ltd.

·      etc.


สอบถามข้อมูลได้ที่

คุณศุภมาส / คุณจำนงรักษ์

โทรศัพท์ : 02-937-3773 ต่อ 224 , 222

อีเมล์ : supamas@blcigroup.com , Jamnongraksa@blcigroup.com