TH | EN
ประวัติองค์กร 
วิสัยทัศน์และภารกิจ 
โครงสร้างองค์กร 
คณะกรรมการ 
คณะผู้บริหาร 
คณะที่ปรึกษา 
แรงงานสัมพันธ์และกฎหมาย 
ฝึกอบรมและพัฒนา 
วิจัย 
ที่ปรึกษางานทรัพยากรมนุษย์ 
เอกสารวิชาการ 
เครือข่ายในประเทศ  
เครือข่ายต่างประเทศ  
สำหรับบุคคลทั่วไป 
 
 
 

ฝ่ายวิจัย

Research Department

เป็นหน่วยธุรกิจหนึ่งในบริษัท ศูนย์กฎหมายธุรกิจอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดำเนินการให้บริการด้านงานวิจัยในด้านต่างๆ อย่างครบวงจร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน คณะทำงานประกอบไปด้วยทีมที่ปรึกษาและนักวิจัยซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านงานวิจัยในสาขาต่างๆ ด้วยผลงานที่ผ่านมา เราได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนหลายแห่งให้เป็นผู้ดำเนินโครงการศึกษาวิจัยซึ่งครอบคลุมถึงด้านกฎหมาย ด้านแรงงาน ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 


บริการของฝ่าย 

 • การศึกษาวิจัยภาครัฐ
  • บริการศึกษาวิจัยในประเด็นปัญหาต่างๆ ในหลายด้าน เช่น ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านการบริหารจัดการ ด้านกฎหมาย ด้านแรงงาน ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และด้านสังคม เป็นต้น 
 • การศึกษาวิจัยภาคเอกชน
  • บริการศึกษาวิจัยในประเด็นปัญหาต่างๆ ทางด้านการบริหารธุรกิจหลายสาขา เช่น สาขาการตลาด สาขาการขาย สาขาการบริหารการผลิต สาขาการบริหารคุณภาพ สาขาการบริหารด้านแรงงาน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดการสิ่งแวดล้อม การสำรวจค่าจ้างเงินเดือนสวัสดิการ การสำรวจทัศนคติและความพึงพอใจของพนักงาน การประเมินผลระบบงาน เป็นต้น 
 • การบริการด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ให้บริการด้านการจัดประชุมให้กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์การระหว่างประเทศ
  • ให้บริการด้านจัดการแข่งขันทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ

ตัวอย่างลูกค้าที่ใช้บริการภาครัฐ

 • สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน      
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
 • กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
 • กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
 • กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
 • สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.)

ตัวอย่างผลงานวิจัย

 • โครงการวิจัย เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นแผนแม่บทในการนำไปสู่การปฏิบัติ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
 • โครงการวิจัย เรื่อง รูปแบบในการปรับปรุงโครงสร้างค่าจ้างและพัฒนาศักยภาพพนักงานประกันสังคม สำนักงานระกันสังคม กระทรวงแรงงาน 
 • โครงการวิจัย เรื่อง แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ 
 • โครงการวิจัย เรื่อง โครงการศึกษารูปแบบแนวทางการกระจายอำนาจการพิจารณาเงินสนับสนุนหรือเงินค่าใช้จ่ายของกองทุนยุติธรรมสู่สำนักงานยุติธรรมจังหวัด สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม โดยผ่านสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.)
 • โครงการวิจัย เรื่อง โครงการศึกษารูปแบบและแนวทางเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
 • โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายอายุที่เกิดสิทธิกรณีชราภาพ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
 • โครงการวิจัย เรื่อง โครงสร้างค่าจ้างแห่งชาติ (ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) สำนักงานคณะกรรมการค่าจ้าง สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
 • โครงการยกร่างกฎหมายเพื่อรองรับการดำเนินงานตามแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการควบคุมการเผาในที่โล่ง กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • โครงการวิจัย เรื่อง การจัดทำจรรยาบรรณวิชาชีพของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติด้านบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ สำหรับโครงการบริหารการเปลี่ยนแปลงในการปรับกระบวนทัศน์ เพื่อสร้างความพร้อมในการบริหารระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนใหม่ สำนักงานข้าราชการพลเรือน (กพ.) โดยผ่านสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.)
 • โครงการสำรวจความคิดเห็นผู้ประกันตนที่มีต่อการปรับเปลี่ยนความคุ้มครองในกรณีคลอดบุตร สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
 • โครงการวิจัย เรื่อง แนวทางด้านกฎหมายเพื่อการคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน (ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
 • โครงการวิจัย เรื่อง แนวทางด้านกฎหมายเพื่อการคุ้มครองแรงงานภาคเกษตร (ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
 • ฯลฯ


สอบถามข้อมูลได้ที่

คุณพรภวิษช์ วรวรรณ ณ อยุธยา
โทรศัพท์ : 02-937 3773 ต่อ 113
อีเมล์ : win_trick@hotmail.com