TH | EN
ประวัติองค์กร 
วิสัยทัศน์และภารกิจ 
โครงสร้างองค์กร 
คณะกรรมการ 
คณะผู้บริหาร 
คณะที่ปรึกษา 
แรงงานสัมพันธ์และกฎหมาย 
ฝึกอบรมและพัฒนา 
วิจัย 
ที่ปรึกษางานทรัพยากรมนุษย์ 
เอกสารวิชาการ 
เครือข่ายในประเทศ  
เครือข่ายต่างประเทศ  
สำหรับบุคคลทั่วไป 
 
 
 

ฝ่ายที่ปรึกษางานทรัพยากรมนุษย์

Human Resources Consulting Dept.

เป็นหน่วยธุรกิจหนึ่งใน บริษัท ศูนย์กฎหมายธุรกิจอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดำเนินการให้บริการด้านที่ปรึกษา และจัดวางระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ครบวงจร คณะทำงานประกอบไปทีมที่ปรึกษาผู้มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในงานบริหารทรัพยากรมนุษย์แขนงต่างๆ ที่ครอบคลุมถึง การบริหารอัตรากำลัง การบริหารค่าตอบแทน การบริหารผลงาน ระบบสมรรถนะ ฯลฯ ด้วยผลงานที่ผ่านมาเราได้รับความไว้วางใจจากทั้งบริษัทไทยและบริษัทข้ามชาติในการให้บริการด้านที่ปรึกษางานทรัพยากรมนุษย์มาอย่างต่อเนื่อง


บริการของฝ่าย 

 • งานที่ปรึกษาและจัดวางระบบทรัพยากรมนุษย์ครบวงจร (HR System Development) ซึ่งครอบคลุมถึงการปรับปรุงโครงสร้างองค์การและอัตรากำลัง การจัดวางระบบสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การจัดทำโครงสร้างค่าตอบแทน การจัดทำระบบประเมินผลงาน ฯลฯ รวมถึงการจัดทำแผนปฏิบัติ แผนการสื่อสารเพื่อการปรับเปลี่ยน และการนำระบบที่ได้ปรับปรุงและพัฒนาขึ้นมาใหม่ออกสู่การปฏิบัติ ตลอดจนการให้คำปรึกษาและฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่สำหรับการนำไปสู่การปฏิบัติจริง 
 • การจัดทำโครงสร้างเงินเดือน (Salary Structure) โดยครอบคลุมถึงการวิเคราะห์งาน (JA) การจัดทำใบกำหนดหน้าที่งาน (JD) การประเมินค่างาน (JE) และจัดกลุ่มงาน (JG) การสำรวจเพื่อเปรียบเทียบข้อมูลค่าจ้างในตลาดแรงงาน (Salary Benchmark) การกำหนดและจัดทำโครงสร้างค่าจ้าง (Salary Structure) การจัดทำแนวทางและวิธีปฏิบัติในการบริหารค่าตอบแทนตามโครงสร้าง รวมถึงการอบรมให้ความรู้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการบริหารค่าตอบแทนตามโครงสร้างใหม่ 
 • การจัดทำคู่มือนโยบาย และระเบียบปฏิบัติทางการบริหารบุคคล (HR Policy & Procedure Manual) โดยครอบคลุมงานด้านต่างๆ ที่จำเป็นในกระบวนการบริหารบุคคล 
 • การจัดวางระบบประเมินผลการปฏิบัติงานและการบริหารผลงาน (Performance Management System) เพื่อให้องค์การสามารถมีเครื่องชี้วัดผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสมกับหน้าที่รับผิดชอบงาน 
 • การจัดวางระบบสายความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path & Career Development) 
 • การจัดทำระบบสมรรถนะ (Competency)  
 • การสำรวจความพึงพอใจของพนักงาน (Employee Satisfaction Survey) หรือการประเมินประสิทธิภาพทางการบริหารบุคคลขององค์การ (Organization Review) 
 • โครงการสำรวจค่าจ้าง เงินเดือน และสวัสดิการ (Wage, Salary & Benefits Survey) ซึ่งดำเนินการจัดสำรวจอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับองค์การต่างๆ ในการพิจารณาปรับปรุงค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม


ลูกค้าที่ใช้บริการ

 • Bangkok Aviation Fuel Services Public Co., Ltd. (BAFS)
 • Thai Aviation Refuelling Co., Ltd. (TARCO)
 • Fuel Pipeline Transportation Co., Ltd. (FPT)
 • NIDA
 • AOT
 • Nippon Paint (Thailand) Co., Ltd.
 • Emerson Electric (Thailand) Co., Ltd.
 • Bayer Thai Co., Ltd.
 • Bridgestone Tire Manufacturing (Thailand) Co., Ltd
 • Foster Wheeler Service (Thailand) Limited
 • Dana Spicer (Thailand) Limited
 • Triumph Motorcycle (Thailand) Co., Ltd.
 • TCRSS
 • Lumpini Property
 • Oriental Electronics Device Co., Ltd.
 • NDC Global Services (Thailand) Co., Ltd.
 • Kemira GlowHow (Thailand) Co., Ltd.
 • First Technology Co., Ltd.
 • SJC Group
 • Srithaimai Group
 • Central Home
 • etc.


ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา

 • โครงการที่ปรึกษาการจัดทำระบบพัฒนาสายอาชีพและแผนทดแทนตำแหน่ง และระบบพัฒนาภาวะผู้นำ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงขององค์กร
 • โครงการพัฒนาระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เป็นโครงการที่ปรึกษาดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลังของส่วนงานการเจ้าหน้าที่ การจัดทำโครงสร้างเงินเดือน และการประเมินผลงานของบุคลากรในสถาบันฯ
 • โครงการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ สำนักบริหารการลงทุน สำนักงานประกันสังคม โดยผ่านสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.)
 • โครงการที่ปรึกษาด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง การไฟฟ้านครหลวง เป็นโครงการบริหารยุทธศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงขององค์กร
 • โครงการที่ปรึกษาการจัดวางโครงสร้างเงินเดือน เป็นโครงการให้คำปรึกษาและดำเนินการในการจัดวางโครงสร้างเงินเดือนและแนวทางการบริหารค่าตอบแทนของบริษัทฯ โดยมีบริษัทลูกค้าที่เคยให้บริการ อาทิ 
  • Lumpini Property Management 
  • Thai PU Coating  
  • NDC Global Services (Thailand) Co., Ltd.
  • TCRSS 
  • etc.
 • โครงการที่ปรึกษาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นโครงการที่ปรึกษาในการดำเนินการจัดทำโครงสร้างองค์กร ระบบสรรหาว่าจ้าง การบริหารค่าตอบแทน และการประเมินผลปฏิบัติงาน ให้กับกลุ่มบริษัทค้าวัสดุก่อสร้างและเครื่องสุขภัณฑ์รายใหญ่ของประเทศไทย
 • โครงการที่ปรึกษาการปรับองค์การ บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นโครงการที่ปรึกษาการปรับองค์กรทางด้านการตลาด
 • โครงการสำรวจความพึงพอใจพนักงาน เป็นโครงการสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อองค์กรในด้านต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาองค์กร โดยมีลูกค้าที่เคยให้บริการ อาทิ 
  • Bayer Thai Co., Ltd.
  • Foster Wheeler Service (Thailand) Limited
  • Bridgestone Tire Manufacturing (Thailand) Co., Ltd
  • Triumph Motorcycle (Thailand) Co., Ltd.
  • Emerson Electric (Thailand) Co., Ltd.
  • etc.
 • โครงการปรับโครงสร้างระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของกลุ่ม
       บริษัท บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)


สอบถามข้อมูลได้ที่
คุณพรภวิษช์ วรวรรณ ณ อยุธยา
โทรศัพท์ : 02-937 3773 ต่อ 113
อีเมล์ : win_trick@hotmail.com