TH | EN
ประวัติองค์กร 
วิสัยทัศน์และภารกิจ 
โครงสร้างองค์กร 
คณะกรรมการ 
คณะผู้บริหาร 
คณะที่ปรึกษา 
แรงงานสัมพันธ์และกฎหมาย 
ฝึกอบรมและพัฒนา 
วิจัย 
ที่ปรึกษางานทรัพยากรมนุษย์ 
เอกสารวิชาการ 
เครือข่ายในประเทศ  
เครือข่ายต่างประเทศ  
สำหรับบุคคลทั่วไป 
 
 
 
วัตถุประสงค์ของสถาบันวิชาการทรัพยากรมนุษย์
ศาสตราจารย์ ดร. จำเนียร จวงตระกูล


จากปรัชญาการทำงานของ ศาสตราจารย์ ดร. จำเนียร ข้อหนึ่ง ที่ยึดถือมาโดยตลอดคือ ความรู้เป็นวิทยาทาน ประสบการณ์จะต้องถ่ายทอด ซึ่งตรงกับพุทธสุภาษิตที่ว่า “สพฺพาทานํ ธมฺทานํ ชินาติ การให้ธรรม (ความรู้) ชนะการให้ทั้งปวง” ซึ่งได้ปฏิบัติมาตลอดชีวิตโดยได้สั่งสมความรู้และประสบการณ์ไว้เป็นอันมาก จึงมีความประสงค์ที่จะถ่ายทอดเป็นวิทยาทาน ผ่านสถาบันวิชาการทรัพยากรมนุษย์ ศาสตราจารย์ ดร. จำเนียรนี้

กลุ่มบุคคลเป้าหมาย

สถาบันวิชาการทรัพยากรมนุษย์ ศาสตราจารย์ ดร. จำเนียรนี้มุ่งเอาความรู้และประสบการณ์ที่ศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร จวงตระกูล ได้สั่งสมไว้เป็นเวลายาวนานมาเผยแพร่ต่อกลุ่มบุคคลดังต่อไปนี้
  1. ผู้ปฏิบัติงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นในสายงานทรัพยากรมนุษย์หรือสายงานอื่นใด
  2. หัวหน้างาน ผู้จัดการ หรือผู้บริหารทั้งภาครัฐและเอกชน
  3. นักเรียนนิสิตนักศึกษาทุกระดับ ที่ศึกษาหรือมีความสนใจในวิชาการด้านทรัพยากรมนุษย์
  4. นักวิชาการ ครู อาจารย์ หรือนักวิจัยที่สอนหรือที่สนใจงานด้านทรัพยากรมนุษย์
  5. ประชาชนทั่วไปที่สนใจในงานด้านทรัพยากรมนุษย์