TH | EN
ประวัติองค์กร 
วิสัยทัศน์และภารกิจ 
โครงสร้างองค์กร 
คณะกรรมการ 
คณะผู้บริหาร 
คณะที่ปรึกษา 
แรงงานสัมพันธ์และกฎหมาย 
ฝึกอบรมและพัฒนา 
วิจัย 
ที่ปรึกษางานทรัพยากรมนุษย์ 
เอกสารวิชาการ 
เครือข่ายในประเทศ  
เครือข่ายต่างประเทศ  
สำหรับบุคคลทั่วไป 
 
 
 
หมวดสินค้า
 
การเขียนเอกสารวิชาการภาคปฏิบัติ : ศึกษาจากตัวอย่างของจริงบทความที่นำเสนอในการประชุมนานาชาติและตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ผู้เขียน : ศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร จวงตระกูล
  ศาสตราจารย์ ดร. ไบรอัน ชีฮาน
ขนาดหนังสือ : A4
จำนวนหน้า : 415 หน้า
ราคา : 450 บาท
การวิจัยเชิงคุณภาพภาคปฏิบัติ : ศึกษาจากตัวอย่างของจริงบทความที่นำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ และตีพิมพ์ในวารสารวิชาการยุทธศาสตร์การวิจัยการศึกษา เพื่อสร้างทฤษฎี การศึกษาปรากฏการณ์ และกรณีศึกษา
ผู้เขียน : ศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร จวงตระกูล
  ศาสตราจารย์ ดร. ไบรอัน ชีฮาน
ขนาดหนังสือ : A4
จำนวนหน้า : 337 หน้า
ราคา : 410 บาท
การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงยุทธศาสตร์ : ทฤษฎีและการปฏิบัติ   (SHRM)
ผู้เขียน : ศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร จวงตระกูล
 
ขนาดหนังสือ : A4
จำนวนหน้า : 796 หน้า
ราคา : 740 บาท
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : ทฤษฎีและการปฏิบัติ   (HRD)
ผู้เขียน : ศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร จวงตระกูล
 
ขนาดหนังสือ : A4
จำนวนหน้า : 780 หน้า
ราคา : 740 บาท
การวิจัยเชิงคุณภาพ : เครื่องมือสร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาประเทศ   (Research)
ผู้เขียน : ศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร จวงตระกูล
 
ขนาดหนังสือ : A4
จำนวนหน้า : 652 หน้า
ราคา : 650 บาท
คู่มือลงโทษทางวินัย :
ผู้เขียน : ชำนาญ พิมลรัตน์
 
ขนาดหนังสือ : A4
จำนวนหน้า : 60 หน้า
ราคา : 350 บาท
รายงานผลการสำรวจค่าจ้างเงินเดือน 58-59 :
ผู้เขียน : สำนักวิชาการ บริษัท ศูนย์กฎหมายธุรกิจอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 
ขนาดหนังสือ : A4
จำนวนหน้า : 422 หน้า
ราคา : 3,500 บาท
การวิจัยแบบผสมผสานภาคปฏิบัติ : ศึกษาจากตัวอย่างของจริงบทความที่นำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติและตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ :
ผู้เขียน : ศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร จวงตระกูล
 
ขนาดหนังสือ : A4
จำนวนหน้า : 281 หน้า
ราคา : 420 บาท
รวมฎีกาเด่นในรอบ7ปี :
ผู้เขียน : ชลิต จั่นประดับ
 
ขนาดหนังสือ : A4
จำนวนหน้า : 362 หน้า
ราคา : 350 บาท
บทกลอนสอนวิชาการแรงงานสัมพันธ์ :
ผู้เขียน : ศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร จวงตระกูล
 
ขนาดหนังสือ : A5
จำนวนหน้า : 63 หน้า
ราคา : 240 บาท
บทกลอนสอนวิจัย :
ผู้เขียน : ศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร จวงตระกูล
 
ขนาดหนังสือ : A5
จำนวนหน้า : 83 หน้า
ราคา : 250 บาท
การออกแบบการวิจัย: ประเด็นจริยธรรมและความน่าเชื่อถือของงานวิจัยเชิงคุณภาพ :
ผู้เขียน : ศาสตราจารย์พิศิษฐ์ จำเนียร จวงตระกูล
 
ขนาดหนังสือ : A5
จำนวนหน้า : 120 หน้า
ราคา : 295 บาท
Page  1