TH | EN
ประวัติองค์กร 
วิสัยทัศน์และภารกิจ 
โครงสร้างองค์กร 
คณะกรรมการ 
คณะผู้บริหาร 
คณะที่ปรึกษา 
แรงงานสัมพันธ์และกฎหมาย 
ฝึกอบรมและพัฒนา 
วิจัย 
ที่ปรึกษางานทรัพยากรมนุษย์ 
เอกสารวิชาการ 
เครือข่ายในประเทศ  
เครือข่ายต่างประเทศ  
สำหรับบุคคลทั่วไป 
 
 
 
หมวดสินค้า
 
 
บทกลอนสอนวิจัย
บทกลอนสอนวิจัย
   
ผู้เขียน : ศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร จวงตระกูล
  :
ขนาดหนังสือ : A5
จำนวนหน้า : 83 หน้า
 
ราคา : 250 บาท
จำนวน
กรอกจำนวนที่ต้องการ

ขอบเขตเนื้อหาภายในเล่ม

            · บทนำ

            · แนวความคิดทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัย

            · การวิจัยเชิงคุณภาพ

            · การวิจัยเชิงปริมาณ

            · การวิจัยแบบผสม

            · บทสรุป