TH | EN
ประวัติองค์กร 
วิสัยทัศน์และภารกิจ 
โครงสร้างองค์กร 
คณะกรรมการ 
คณะผู้บริหาร 
คณะที่ปรึกษา 
แรงงานสัมพันธ์และกฎหมาย 
ฝึกอบรมและพัฒนา 
วิจัย 
ที่ปรึกษางานทรัพยากรมนุษย์ 
เอกสารวิชาการ 
เครือข่ายในประเทศ  
เครือข่ายต่างประเทศ  
สำหรับบุคคลทั่วไป 
 
 
 
หมวดสินค้า
 
 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงยุทธศาสตร์
การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงยุทธศาสตร์
ทฤษฎีและการปฏิบัติ   (SHRM)
   
ผู้เขียน : ศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร จวงตระกูล
  :
ขนาดหนังสือ : A4
จำนวนหน้า : 796 หน้า
 
ราคา : 740 บาท
จำนวน
กรอกจำนวนที่ต้องการ

ขอบเขตของเนื้อหาภายในเล่ม

          · แนวคิดเกี่ยวกับการใช้ทฤษฎีและการปฏิบัติงานทรัพยากรมนุษย์

            · แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์

            · วิวัฒนาการของการบริหารทรัพยากรมนุษย

            · การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ

            · การพัฒนาทรัพยากรมนุษย

            · การบริหารแรงงานสัมพันธ์

            · การบริหารเชิงยุทธศาสตร์กับการบริหารทรัพยากรมนุษย

            · การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงยุทธศาสตร์

            · วัฒนธรรมกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงยุทธศาสตร

            · คานิยมองค์การกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงยุทธศาสตร์

            · นโยบายและระเบียบปฏิบัติงานทรัพยากรมนุษย์

            · บทบัญญัติทั่วไปเกี่ยวกับนโยบายและระเบียบปฏิบัติงานทรัพยากรมนุษย

            · วัตถุประสงค์และนโยบายทั่วไปเกี่ยวกับงานทรัพยากรมนุษย์

            · นโยบายและระเบียบปฏิบัติงานทรัพยากรมนุษยดานการจางงาน

            ·นโยบายและระเบียบปฏิบัติงานทรัพยากรมนุษยดานการฝกอบรมและพัฒนาบุคคล

            · นโยบายและระเบียบปฏิบัติงานทรัพยากรมนุษยดานการบริหารคาตอบแทน

            · นโยบายและระเบียบปฏิบัติงานทรัพยากรมนุษยดานการแรงงานสัมพันธ

            · นโยบายและระเบียบปฏิบัติงานทรัพยากรมนุษยดานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน

            · นโยบายและระเบียบปฏิบัติงานทรัพยากรมนุษยดานการรักษาความปลอดภัย

            · นโยบายและระเบียบปฏิบัติงานทรัพยากรมนุษยดานระบบขอมูลทรัพยากรมนุษย

            · การนํานโยบายและระเบียบปฏิบัติงานทรัพยากรมนุษยสูการปฏิบัติ