TH | EN
ประวัติองค์กร 
วิสัยทัศน์และภารกิจ 
โครงสร้างองค์กร 
คณะกรรมการ 
คณะผู้บริหาร 
คณะที่ปรึกษา 
แรงงานสัมพันธ์และกฎหมาย 
ฝึกอบรมและพัฒนา 
วิจัย 
ที่ปรึกษางานทรัพยากรมนุษย์ 
เอกสารวิชาการ 
เครือข่ายในประเทศ  
เครือข่ายต่างประเทศ  
สำหรับบุคคลทั่วไป 
 
 
 
หมวดสินค้า
 
 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ทฤษฎีและการปฏิบัติ   (HRD)
   
ผู้เขียน : ศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร จวงตระกูล
  :
ขนาดหนังสือ : A4
จำนวนหน้า : 780 หน้า
 
ราคา : 740 บาท
จำนวน
กรอกจำนวนที่ต้องการ

ขอบเขตของเนื้อหาภายในเล่ม

            · บทเริ่มต้น: ความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

            · หลักการพื้นฐานในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

            · ประวัติความเป็นมาของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

            · ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎี การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

            · กระบวนทัศน์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

            · ภาพรวมการฝึกอบรมและพัฒนาบุคคล

            · การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

            · การพัฒนาบุคคลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

            · ภาพรวมการพัฒนาองค์การ

            · การพัฒนาองค์การเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

            · การปฏิบัติงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

            · การจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

            · การจัดการการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

            · การจัดการจริยธรรมในงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

            · การจัดการหน่วยงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

            · บทส่งท้าย: การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต