TH | EN
ประวัติองค์กร 
วิสัยทัศน์และภารกิจ 
โครงสร้างองค์กร 
คณะกรรมการ 
คณะผู้บริหาร 
คณะที่ปรึกษา 
แรงงานสัมพันธ์และกฎหมาย 
ฝึกอบรมและพัฒนา 
วิจัย 
ที่ปรึกษางานทรัพยากรมนุษย์ 
เอกสารวิชาการ 
เครือข่ายในประเทศ  
เครือข่ายต่างประเทศ  
สำหรับบุคคลทั่วไป 
 
 
 
หมวดสินค้า
 
 
การวิจัยเชิงคุณภาพ
การวิจัยเชิงคุณภาพ
เครื่องมือสร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาประเทศ   (Research)
   
ผู้เขียน : ศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร จวงตระกูล
  :
ขนาดหนังสือ : A4
จำนวนหน้า : 652 หน้า
 
ราคา : 650 บาท
จำนวน
กรอกจำนวนที่ต้องการ
ขอบเขตเนื้อหาภายในเล่ม
• บทเริ่มต้น : สู่อาณานิคมทางปัญญา
• ความจําเป็นที่จะต้องทําการวิจัยเชิงคุณภาพ
• ปรัชญาหรือกระบวนทัศนะการวิจัยเชิงคุณภาพ
• ยุทธศาสตร์การวิจัยเชิงคุณภาพ
• วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
• การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ
• การเก็บข้อมูลการวิจัยโดยการสัมภาษณ์